• تماس: 09122581489
  • ایمیل: sotalhome@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-16:00

ساخت و مدیریت پروژه

  • خانه
  • /
  • ساخت و مدیریت پروژه

ساخت و مدیریت پروژه

شرکت مهندسی پویانا جهت پروژه های اجرایی پیشنهادی مطابق معمول سه روش (مدل) قراردادی را به کارفرمایان محترم پیشنهاد می نماید که هر کدام از این روش ها، قراردادهای خاص خود را داشته و از جهات محتله دارای مزایایی می باشند.

1- روش قراردادهای پیمانکاری:

در این روش قیمت اجرا پروژه براساس مترمربع زیربنا با احتساب قیمتهای روز مصالح و دستمزد محاسبه و در پروژه های بخش خصوصی بصورت یک قیمت مشخص در قراردادها قید میگردد.

2- روش دستمزدی:

در این روش تامین مصالح و کلیه هزینه های جانبی بر عهده کارفرما و اجرا پروژه به صورت دستمزد در قراردادهای مشخص شده به پیمانکار پرداخت میگردد.

3- روش مدیریت پروژه

در این روش هزینه های اجرایی اعم از مصالح و دستمزد بر عهده کارفرما و حق الزحمه اجرا پروژه بصورت درصدی از هزینه انجام شده در قالب صورت وضعیت بعنوان حق مدیریت به پیمانکار پرداخت میگردد.

در پروژه های ارجاعی و متناسب با نوع و شرایط هر پروژه کارشناسان شرکت طی جلسات توجیهی جزییات کامل قرارداد را تشریح و نحوه تعامل با کارفرما را در سه بعد مدیریت اجرایی، مالی و اداری حقوقی پروژه مشخص و قراردادهای لازم را تنظیم خواهند نمود.