• all

پروژه مسکونی جمشیدیه

طرح پیشنهادی این مجتمع 32 واحدی در قالب طرحی 3 بعدی و طرح اولیه پلان ها به کارفرما پیشنهاد گردید، این طرح مورد تایید نهایی قرار نگرفت.